HEM Om Timråbo Områden Lediga lägenheter KÖREGISTRERING Plusboende Boendeservice Nyheter Kontakt

Granskning Detaljplan Söråker

Publicerad den 1 oktober 2021

Från och med 4 oktober till 1 november 2021 kommer granskning av rubricerat detaljplaneförslag att pågå.

Syftet med ändringen av detaljplanen tär att skapa möjlighet för mer flexibel utformning och genom det möjliggöra två punkthus på ca 6 våningar. Ändringen stämmer överens med intentionerna i kommunens översiktsplan. Området är utpekat i kommunens översiktsplan som ett förtätningsområde där flerbostadshus i första hand ska planeras för byggande.

Detaljplaneförslaget hanteras enligt bestämmelserna för ett standardförfarande.

Under granskningsperioden kommer detaljplaneförslaget vara tillgängligt på:

 Kommunens hemsida: https://www.timra.se/byggabomiljo/planarbete/detaljplaner/pagaendedetaljplaner.4.48ff27ec16df76a85d01bd5f.html

 Kommunhuset i Timrå, Köpmangatan 14, öppettider mellan 08:00 till 16:30.

 

Välkommen att tycka till om detaljplaneförslaget under granskningsperioden senast den 1 november 2021.

 

Synpunkter på planförslaget ska vara skriftliga och sändas till:

 Timrå kommun, Köpmangatan 14, 861 82 Timrå

 Via e-post: timra.kommun@timra.se

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

 

Ytterligare information kan lämnas av planarkitekt Stina Reinhammar på tel: 060-16 33 24 eller via e-post: stina.reinhammar@timra.se